Chat with us, powered by LiveChat
telephone
Помощ при настройката
+49 69 173261340
 

Общи условия с информация за клиента

Съдържание

 1. Област на валидност
 2. Сключване на договор
 3. Право на оттегляне
 4. Цени и условия на плащане
 5. Условия за доставка и изпращане
 6. Предоставяне на права за използване на цифрово съдържание
 7. Предоставяне на права за ползване на лицензионни ключове
 8. Запазване на титлата
 9. Отговорност за дефекти (гаранция)
 10. Освобождаване на промоционални ваучери
 11. Приложимо право
 12. Място на юрисдикция
 13. Кодекс на поведение
 14. Алтернативно разрешаване на спорове

1) Обхват на приложение

1.1 Настоящите Общи условия (наричани по-долу "ОУ") на Wiresoft Ltd. & CO. KG (наричан по-долу "Продавач"), се прилага за всички договори за доставка на стоки, които потребител или предприемач (наричан по-долу "Клиент") сключва с Продавача по отношение на стоките, представени от Продавача в неговия онлайн магазин. С настоящото се възразява срещу включването на собствените условия на Клиента, освен ако не е договорено друго.

1.2 За договорите за доставка на цифрово съдържание се прилагат съответно настоящите общи условия, освен ако изрично не е регламентирано друго.

1.3 Настоящите Общи условия се прилагат съответно към договорите за доставка на лицензионни ключове, освен ако изрично не е договорено друго. В този контекст продавачът е длъжен да предостави лицензионен ключ за използването на описания от него софтуер или съдържание, както и да предостави договорените права за използване на съответния софтуер или съдържание. Клиентът не придобива никакви права на интелектуална собственост върху софтуера или съдържанието. Съответното описание на продукта в онлайн магазина на продавача е определящо за качеството на софтуера или съдържанието.

1.4 Потребител по смисъла на настоящите Общи условия е всяко физическо лице, което сключва правна сделка за цели, които не могат да бъдат отнесени предимно към неговата търговска или независима професионална дейност. Предприемач по смисъла на настоящите ОУ е физическо или юридическо лице или дружество с юридическа правоспособност, което при сключване на правна сделка действа в рамките на своята търговска или независима професионална дейност.

1.5 Цифрово съдържание по смисъла на настоящите ОУ са всички данни, които не са на физически носител, които са създадени в цифрова форма и се предоставят от продавача при предоставяне на определени права за ползване, регламентирани по-точно в настоящите ОУ.

2) Сключване на договор

2.1 Описанията на продуктите, съдържащи се в онлайн магазина на продавача, не представляват обвързващи оферти от страна на продавача, а служат за подаване на обвързваща оферта от страна на клиента.

2.2 Клиентът може да подаде офертата чрез онлайн формуляра за поръчка, интегриран в онлайн магазина на продавача. По този начин, след като постави избраните стоки във виртуалната количка и премине през електронния процес на поръчка, Клиентът подава правно обвързваща договорна оферта по отношение на стоките, съдържащи се в количката, като натиска бутона, с който приключва процесът на поръчка. Освен това клиентът може да изпрати офертата си на продавача по факс, по електронна поща, по пощата или чрез онлайн формуляр за контакт.

2.3 Продавачът може да приеме офертата на клиента в рамките на пет дни,

Ако съществуват няколко от горепосочените алтернативи, договорът се сключва в момента, в който една от горепосочените алтернативи настъпи първа. Срокът за приемане на офертата започва да тече в деня след изпращането на офертата от клиента и приключва с изтичането на петия ден след изпращането на офертата. Ако Продавачът не приеме офертата на Клиента в рамките на горепосочения срок, това се счита за отхвърляне на офертата, вследствие на което Клиентът вече не е обвързан от своята декларация за намерение.

2.4 Ако е избран метод за плащане, предлаган от PayPal, плащането ще бъде обработено чрез доставчика на платежни услуги PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (наричан по-долу "PayPal"), при спазване на Условията за ползване на PayPal, достъпни на https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full или - ако клиентът няма акаунт в PayPal - при спазване на Условията за плащания без акаунт в PayPal, достъпни на https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Ако клиентът плаща чрез метод за плащане, предлаган от PayPal, който може да бъде избран в процеса на онлайн поръчка, продавачът вече декларира приемането на офертата на клиента в момента, в който клиентът кликне върху бутона, с който приключва процесът на поръчка.

2.5 Ако е избран методът на плащане "Amazon Payments", плащането ще бъде обработено чрез доставчика на платежни услуги Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (наричан по-долу "Amazon"), при спазване на Споразумението с потребителя на Amazon Payments Europe, което може да бъде видяно на https://payments.amazon.de/help/201751590. Ако клиентът избере "Amazon Payments" като метод на плащане по време на процеса на онлайн поръчка, той също така издава платежно нареждане към Amazon, като кликне върху бутона, с който приключва процесът на поръчка. В този случай продавачът вече декларира приемането на офертата на клиента в момента, в който клиентът задейства процеса на плащане, като кликне върху бутона, с който приключва процесът на поръчка.

2.6 Когато офертата е направена чрез онлайн формуляра за поръчка на Продавача, текстът на договора ще бъде съхранен от Продавача след сключването на договора и ще бъде предаден на Клиента в текстова форма (напр. по електронна поща, факс или писмо), след като Клиентът изпрати своята поръчка. Продавачът няма право да предоставя достъп до текста на договора извън този срок. Ако клиентът е създал потребителски акаунт в онлайн магазина на продавача, преди да изпрати поръчката си, данните за поръчката се архивират на уебсайта на продавача и клиентът може да получи безплатен достъп до тях чрез своя защитен с парола потребителски акаунт, като предостави съответните данни за вход.

2.7 Преди да подаде обвързваща поръчка чрез онлайн формуляра за поръчка на Продавача, Клиентът може да установи възможните грешки при въвеждането, като прочете внимателно информацията, която се показва на екрана. Ефективно техническо средство за по-добро разпознаване на грешките при въвеждане може да бъде функцията за уголемяване на браузъра, с помощта на която се увеличава изображението на екрана. Клиентът може да коригира въведените от него данни по време на електронния процес на поръчка, като използва обичайните функции на клавиатурата и мишката, докато не кликне върху бутона, с който приключва процесът на поръчка.

2.8 За сключването на договора са на разположение немски и английски език.

2.9 Обработката на поръчките и контактите с тях обикновено се осъществяват чрез електронна поща и автоматизирана обработка на поръчките. Клиентът трябва да се увери, че посоченият от него адрес на електронна поща за обработка на поръчката е правилен, така че изпратените от продавача имейли да могат да бъдат получени на този адрес. По-специално, когато се използват SPAM филтри, клиентът трябва да гарантира, че всички електронни съобщения, изпратени от продавача или от трети страни, на които продавачът е възложил обработката на поръчката, могат да бъдат доставени.

3) Право на оттегляне

3.1 Потребителите по принцип имат право на оттегляне.

3.2 Допълнителна информация относно правото на отказ може да бъде намерена в политиката за анулиране на продавача.

4) Цени и условия на плащане

4.1 Освен ако не е посочено друго в описанието на продукта на Продавача, посочените цени са общи цени, които включват законоустановения данък върху добавената стойност. Всякакви допълнителни разходи за доставка и транспортиране се посочват отделно в описанието на съответния продукт.

4.2 В случай на доставки до страни извън Европейския съюз, в отделни случаи могат да възникнат допълнителни разходи, за които Продавачът не носи отговорност и които се поемат от Клиента. Те включват например разходи за прехвърляне на пари от кредитни институции (напр. такси за превод, такси за обменни курсове) или вносни мита или данъци (напр. мита). Такива разходи могат да бъдат направени и във връзка с прехвърлянето на средства, ако доставката не се извършва в държава извън Европейския съюз, но клиентът извършва плащането от държава извън Европейския съюз.

4.3 Опцията/ите за плащане ще бъде/ат съобщена/и на клиента в онлайн магазина на продавача.

4.4 Ако е договорено предплащане по банков път, плащането е дължимо незабавно след сключването на договора, освен ако страните не са се договорили за по-късна дата на плащане.

4.5 Ако е избран методът за плащане "SOFORT", плащането ще бъде обработено чрез доставчика на платежни услуги SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Мюнхен (наричан по-долу "SOFORT"). За да може да плати сумата по фактурата чрез "SOFORT", клиентът трябва да има сметка за онлайн банкиране, която е активирана за участие в "SOFORT", да се идентифицира по съответния начин по време на процеса на плащане и да потвърди платежното нареждане към "SOFORT". Платежната операция ще бъде извършена веднага след това от "SOFORT" и банковата сметка на клиента ще бъде дебитирана. По-подробна информация за метода на плащане "SOFORT" клиентът може да намери в интернет на адрес https://www.klarna.com/sofort/ .

4.6 Ако е избран начин на плащане, предлаган чрез платежната услуга "Unzer", плащането се обработва чрез доставчика на платежни услуги Unzer Luxembourg S.A. société anonyme., 1, Place du Marché, L-6755 Grevenmacher, Luxembourg (наричан по-долу "Unzer"). Отделните методи за плащане, предлагани чрез Unzer, са съобщени на клиента в онлайн магазина на продавача. За обработката на плащанията Unzer може да използва други платежни услуги, за които могат да се прилагат специални условия за плащане, за които клиентът може да бъде информиран отделно. Допълнителна информация за "Unzer" е достъпна в интернет на адрес https://www.unzer.com/ .

4.7 Ако е избран методът на плащане покупка по сметка (само за корпоративни клиенти), покупната цена се дължи след доставката на стоките и издаването на фактура. В този случай покупната цена е платима в рамките на 10 (десет) дни от получаването на фактурата без приспадане, освен ако не е договорено друго. Продавачът си запазва правото да предлага метода на плащане "покупка по сметка" само до определен обем на поръчката и да откаже този метод на плащане, ако посоченият обем на поръчката бъде надхвърлен. В този случай продавачът ще информира клиента за съответното ограничение на плащането в информацията за плащането в онлайн магазина. Продавачът си запазва също така правото да извърши кредитна проверка при избора на метод на плащане на покупката по сметка и да откаже този метод на плащане в случай на отрицателна кредитна проверка.

4.8 Ако е избран методът за плащане "PayPal директен дебит", PayPal събира сумата по фактурата от банковата сметка на клиента след издаване на мандат за директен дебит в SEPA, но не преди изтичането на срока за предварително уведомление от страна на продавача. Предварително уведомление е всяко съобщение (напр. фактура, полица, договор) до клиента, с което се обявява дебитиране чрез директен дебит SEPA. Ако директният дебит не бъде изпълнен поради липса на достатъчно средства по сметката или поради предоставяне на неверни банкови данни, или ако клиентът възрази срещу директния дебит, въпреки че няма право да го направи, клиентът поема таксите, направени от съответната кредитна институция в резултат на обратното начисляване, ако той носи отговорност за това.

5) Условия за доставка и изпращане

5.1 Доставката на стоките се извършва чрез изпращане до адреса за доставка, посочен от клиента, освен ако не е договорено друго. При обработката на сделката решаващ е адресът за доставка, посочен при обработката на поръчката от продавача.

5.2 Ако доставката на стоките се провали по причини, за които Клиентът носи отговорност, Клиентът поема разумните разходи, направени от Продавача в резултат на това. Това не се отнася за разходите за обратната доставка, ако клиентът ефективно упражни правото си на оттегляне. В случай че клиентът ефективно упражни правото си на отказ, за разходите за връщане на стоките се прилага разпоредбата, предвидена в инструкциите за отказ на продавача.

5.3 Самостоятелното събиране не е възможно по логистични причини.

5.4 Цифровото съдържание се предоставя на клиента изключително в електронна форма, както следва:

5.5 Лицензионните ключове се оставят на клиента, както следва:

6) Предоставяне на права за използване на цифрово съдържание

6.1 При условие, че от описанието на в онлайн магазина на продавача не произтича нищо друго, продавачът предоставя на клиента неизключителното, локално и временно неограничено право да използва предаденото съдържание за лични, както и за бизнес цели.

6.2 Прехвърлянето на съдържанието на трети лица или създаването на копия за трети лица извън обхвата на настоящите ОУП не е разрешено, освен ако продавачът не се е съгласил да прехвърли договорния лиценз на третото лице.

6.3 Предоставянето на права влиза в сила само когато клиентът е платил изцяло дължимото по договора възнаграждение. Продавачът може временно да разреши използването на договорното съдържание дори преди този момент. Такова временно разрешение не представлява прехвърляне на права.

7) Предоставяне на права за ползване на лицензионни ключове

7.1 Предоставеният лицензионен ключ дава право на клиента да използва софтуера или съдържанието, видно от описанието на съответния продукт, до степента, описана в него.

7.2 Предоставянето на права влиза в сила само когато клиентът е платил изцяло дължимото възнаграждение.

8) Запазване на правото на собственост

Ако продавачът извърши авансови плащания, той запазва собствеността си върху доставените стоки до пълното изплащане на дължимата покупна цена.

9) Отговорност за дефекти (гаранция)

9.1 Ако закупената стока е дефектна, се прилагат разпоредбите на законовата отговорност за дефекти.

9.2 В отклонение от това за употребяваните стоки се прилага следното: Искове за дефекти се изключват, ако дефектът се появи едва след изтичането на една година от доставката на стоките. Дефектите, които се проявяват в рамките на една година от доставката на стоките, могат да бъдат предявени в рамките на законоустановения давностен срок. Съкращаването на срока на отговорност до една година обаче не се прилага за

9.3 Клиентът трябва да се оплаче от доставени стоки с очевидни транспортни повреди на доставчика и да информира продавача за това. Ако клиентът не се съобрази с това, това не оказва влияние върху неговите законови или договорни претенции за дефекти.

10) Изкупуване на промоционални ваучери

10.1 Ваучерите, които се издават безплатно от продавача като част от промоции с определен период на валидност и които не могат да бъдат закупени от клиента (наричани по-долу "промоционални ваучери"), могат да бъдат използвани само в онлайн магазина на продавача и само през посочения период.

10.2 Отделни продукти могат да бъдат изключени от промоцията с ваучери, ако от съдържанието на промоционалния ваучер произтича съответното ограничение.

10.3 Промоционалните ваучери могат да се използват само преди завършване на процеса на поръчка. Последващо компенсиране не е възможно.

10.4 Само един промоционален ваучер може да бъде използван за една поръчка.

10.5 Стойността на стоките трябва да е най-малко равна на сумата на промоционалния ваучер. Продавачът няма да възстанови остатъка от кредита.

10.6 Ако стойността на промоционалния ваучер не е достатъчна за покриване на поръчката, за покриване на разликата може да се избере един от другите начини на плащане, предлагани от продавача.

10.7 Кредитното салдо на промоционалния ваучер не се изплаща в брой, нито се олихвява.

10.8 Промоционалният ваучер няма да бъде възстановен, ако клиентът върне стоките, заплатени изцяло или частично с промоционалния ваучер, в рамките на законовото си право на отказ от договора.

10.9 Промоционалният ваучер може да се прехвърля. Продавачът може да извърши плащане с погасителен ефект на съответния притежател, който е използвал промоционалния ваучер в онлайн магазина на Продавача. Това не се прилага, ако Продавачът знае или поради груба небрежност не знае за неправоспособността, юридическата неспособност или липсата на представителна власт на съответния притежател.

11) Приложимо право

Всички правни отношения между страните се уреждат от законите на Федерална република Германия, с изключение на законите за международната продажба на движими вещи. В случай на потребители този избор на право се прилага само доколкото предоставената защита не е отнета от императивни разпоредби на правото на държавата, в която потребителят има обичайно местопребиваване.

12) Място на юрисдикция

Ако клиентът е търговец, юридическо лице по публичното право или специален фонд по публичното право със седалище на територията на Федерална република Германия, изключителната юрисдикция за всички спорове, произтичащи от този договор, е мястото на стопанска дейност на продавача. Ако клиентът е с местожителство извън територията на Федерална република Германия, мястото на стопанска дейност на продавача е изключителното място на юрисдикция за всички спорове, произтичащи от този договор, ако договорът или претенциите, произтичащи от договора, могат да бъдат отнесени към професионалната или търговската дейност на клиента. В гореспоменатите случаи обаче Продавачът има право да се обърне към съда по местонахождение на предприятието на Клиента.

13) Кодекс на поведение

14) Алтернативно разрешаване на спорове

14.1 Комисията на ЕС предоставя платформа за онлайн решаване на спорове в интернет на следния линк: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Тази платформа служи като точка за контакт за извънсъдебно уреждане на спорове, произтичащи от договори за онлайн покупки или услуги, в които участва потребител.

14.2 Продавачът не е длъжен и не желае да участва в процедура за разрешаване на спорове пред арбитражен съвет за защита на потребителите.

 
Категории